BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI BAŞLIYOR .

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden düzenlenecek olan Olağanüstü Meclis Toplantısı, 02/06/2020 Salı günü saat.11,00’de Zabıta Müdürlüğünün bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki Konferans Salonunda Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun sınırlı sayıda katılım sağlanarak gerçekleştirilecektir.

AKYAZI BELEDİYESİ

02 HAZİRAN 2020 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

 

1-03.03.2020 tarihli 25 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde niteliği ve imar planındaki durumu park olan Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 parsel ve Kuzuluk Mahallesi 428 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan birer adet bölge regülatörünün teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenebilmesi adına yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2-03.03.2020 tarihli 26 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesinde Dokurcun 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan — pafta 112 ada 4 no’lu parselin  ‘Bitişik Nizam 3_Kat  Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/580 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

3-03.03.2020 tarihli 27 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve 14.04.2008 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Küçücek Sanayi İmar Uygulama Planının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarih ve 1/13 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine” istinaden yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

4-03.03.2020 tarihli 28 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan — pafta 397 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin  ‘Ticaret Alanı’ ve ‘Park Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesine istinaden Daimi Encümen Üye seçiminin yapılması hususu.

 

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

 

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden İmar Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

 

 

 

 

 

8-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden dolu-boş kadro değişikliğinin yapılması hususu.

 

9-Belediyemize ait Mehter Takımı kostümleri, malzemeleri ve enstrümanlarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımında kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredilmesi hususu.

 

10-İlçemiz Küçücek Mahallesinde Küçücek 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılmış olan — pafta — ada 1280-1458 no’lu parsellerin   ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili  SBB Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi hususu.

 

11-İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı yazıdaki kurum görüşünde belirtilen hususların Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenebilmesi hususunun görüşülmesi.

 

12-İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesinde Altındere 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan — pafta 184 ada 1 no’lu parselin Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili SBB Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi hususu.

 

13-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine istinaden Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında meclise bilgi verilmesi hususu.

 

14-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususu.

 

15- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Yeniköy, Dedeler, Cumhuriyet ve Ömercikler Mahallesinde bulunan ve İlçe Müftülüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ihtiyaç olunan toplam 4 (dört) taşınmazın Belediyemizin vergi borcuna mahsuben satışının yapılması için Belediye Encümenine ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

16-İlçemiz İnönü Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

 

17-İlçemiz Küçücek Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin faaliyetleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

 

18-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile A Tipi Muayene Kuruluşu ile Asansör Periyodik Kontrol Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi ile periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi hususu.

 

19-5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlenen ve Belediye Encümeni tarafından kabul edilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

20- Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.2020 tarih ve 3/117 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topaağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi hususu.

 

21-İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerine ait krokilerinde bulunmayan ve küçük tutulan alanların genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden hazırlanan İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesini hususu.

 

22-Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İşler Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi hususu.

 

23-03/09/2019 tarihli 75 no’lu meclis kararı ile İller Bankasından 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu alınması için onaylanan 1.700.000.00 TL krediden kullanılmayan 229.597,62 TL’lik miktarın 2 adet kamyonet almak amacıyla İller Bankasından çekmek üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi hususu.

 

24-Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 ada 1 parsel nolu, 33 ada 1 parsel nolu ve 133 ada 87 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ve Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına devretmek amacıyla söz konusu Oda Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi hususu.

 

25-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve 15 yaş üzerinde olan 3 adet Traktör, 1 adet Otomobilin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışının yapılması ile satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

26-6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa istinaden Muhtarlıklarda bulunan ve Valilik Devir Tasfiye Komisyon kararı ile Köy Tüzel Kişilikleri tarafından Belediyemize devirleri yapılan toplam 28 adet silahın Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe devirlerinin yapılması ile devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi hususu.
27- Belediyemizce İller Bankası A.Ş. ‘den 5.000.000,00 TL (beşmilyontürklirası) nakit kredi kullanılması ve kredi talebi ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir